No more events planned for 2020. Shitsurei Shimasu!

Zurich Switzerland

+41788032369

©2019 by Kyokushinkai Karate Zurich